BNP Paribas: Groepsresultaten per 31 Maart 2016 - BNP Paribas Belgïe
BNP Paribas in België Nieuws & pers
05/03/2016 - , ,

BNP Paribas: Groepsresultaten per 31 Maart 2016

Doorsturen naar een vriendDoorsturen naar een vriend PrintPrint

Op 2 mei 2016 onderzocht de Raad van Bestuur van BNP Paribas, onder het voorzitterschap van Jean Lemierre, de resultaten van de Groep voor het eerste kwartaal van 2016.

SOLIDE ORGANISCHE GROEI VAN HET EIGEN VERMOGEN IN EEN MOEILIJKE OMGEVING DIT KWARTAAL

Dankzij de diversiteit van zijn regio’s en bedrijfsonderdelen, ten dienste van de clientèle, toont BNP Paribas dit kwartaal een goede weerstand van zijn inkomsten, ondanks een bijzonder ongunstige omgeving: de nog steeds lage rentevoeten, de beurscrisis, de afwachtende houding van beleggers in schuldpapier.

Het nettobankresultaat bedraagt 10.844 miljoen euro, een daling met 2,0% tegenover het eerste kwartaal van 2015. Het omvat de uitzonderlijke impact van de herwaardering van schuld uitgegeven door de groep (“OCA”) en van het kredietrisico van de groep vervat in derivaten (“DVA”) voor +365 miljoen euro (+37 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015).

Op het niveau van de operationele pijlers houdt het nettobankresultaat goed stand in vergelijking met het eerste kwartaal 2015 in Domestic Markets(1) (-0,7%, met een daling van de financiële commissies) en International Financial Services (-0,7%, door de eenmalige impact van de beurscrisis op de rekeningen van de Verzekeringen), maar daalt met 18,9% (15,5% exclusief FVA) bij CIB door de sterke daling van de inkomsten van Global Markets.

De beheerskosten, 7.627 miljoen euro, blijven goed onder controle en dalen met 2,3% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015. Ze omvatten de uitzonderlijke impact van de herstructureringskosten voor de acquisities en de kosten van het transformatieplan van CIB voor 46 miljoen euro (20 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015). Ze omvatten dit kwartaal geen herstructureringskosten meer in het kader van het plan ‘Simple & Efficient’ (110 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015): overeenkomstig de doelstellingen werden de laatste kosten voor dit plan geboekt in het vierde kwartaal van 2015.

De beheerskosten stijgen met 2,3% voor Domestic Markets(1) en met 2,2% voor International Financial Services, maar dalen met 8,8% voor CIB in verband met de zwakkere activiteit dit kwartaal. In toepassing van IFRIC-interpretatie 21 ‘Heffingen’ omvatten zij alle verhogingen in 2016 van de banktaksen en -bijdragen (impact van +1,0% op de beheerskosten van de operationele pijlers). Ze profiteren van het succes van het besparingsplan ‘Simple & Efficient’, maar omvatten de implementatie van nieuwe reglementeringen en de versterking van de compliance.

Het brutobedrijfsresultaat van de Groep daalt zo met 1,2% over de periode, tot 3.217 miljard euro.

De kostprijs van het risico daalt niettemin significant, in het bijzonder door de goede beheersing van het risico bij het verlenen van nieuwe kredietlijnen, de lage renteomgeving en de daling die in Italië werd opgetekend. Hij bedraagt 757 miljoen euro (1.044 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015), dat is 43 basispunten van het volume van de uitstaande kredieten aan klanten.

Het niet-operationele resultaat bedraagt +178 miljoen euro (+339 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015 door de uitzonderlijke impact van een meerwaarde door verwatering als gevolg van de fusie van Klépierre en Corio voor +67 miljoen euro, en een meerwaarde uit de verkoop van een niet-strategische participatie voor +94 miljoen euro).

Het resultaat vóór belastingen bedraagt zo 2.638 miljoen euro, tegenover 2.552 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015 (+3,4%).

Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, komt zo op 1.814 miljoen euro, een stijging met 10,1% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015. Exclusief uitzonderlijke elementen bedraagt het 1.607 miljoen euro (+4,0%).

De rendabiliteit op jaarbasis van het eigen vermogen exclusief uitzonderlijke elementen bedraagt 9,4%. De rendabiliteit van het materiële eigen vermogen exclusief uitzonderlijke elementen bedraagt 11,2%. De rendabiliteit op jaarbasis van het eigen vermogen berekend op basis van een CET1-ratio van 10% bedraagt 10,1%, in lijn met de doelstelling van het plan 2014-2016.

Per 31 maart 2016 bedraagt de Common Equity Tier 1-ratio Bazel 3 fully loaded(2) 11,0%, een stijging met 10 basispunten in vergelijking met 31 december 2015, wat de stevige organische vorming van eigen vermogen aantoont. De hefboomratio Bazel 3 fully loaded(3) bedraagt 4,0% (stabiel tegenover 31 december 2015).

De liquiditeitsratio (‘Liquidity Coverage Ratio’) bedraagt dan weer 116% per 31 maart 2016. De onmiddellijk beschikbare liquiditeitsreserve van de Groep, ten slotte, bedraagt 298 miljard euro (266 miljard euro per 31 december 2015). Dat betekent meer dan een jaar manoeuvreerruimte in vergelijking met de marktfinanciering.

Het boekhoudkundige nettoactief per aandeel bedraagt 71,7 euro, wat overeenkomt met een gemiddelde groeivoet op jaarbasis van 6,4% sinds 31 december 2008. Dit illustreert het vermogen om over de hele duur van de cyclus waarde te creëren.

Ten slotte implementeert de Groep actief het herstelplan waartoe is beslist in het kader van het globale akkoord met de Amerikaanse overheid en versterkt hij zijn interne controle- en compliancesysteem verder.

 

(1) Inclusief 100% van de privébanken van de thuismarkten (exclusief PEL/CEL-effecten)
(2) Ratio rekening houdend met alle regels van CRD4 zonder overgangsmaatregelen
(3) Ratio rekening houdend met alle regels van CRD4 tot 2019 zonder overgangsmaatregelen, berekend overeenkomstig de gedelegeerde handeling van de Europese Commissie van 10 oktober 2014

 

Bertrand Cizeau
Tel : +33 (0)1 42 98 33 53
bertrand.cizeau@bnpparibas.com

Carine Lauru
Tel : +33 (0)1 42 98 13 36
carine.lauru@bnpparibas.com

Frédéric Lemonde-San
Tel : +33 (0)1 57 43 89 26
frederic.lemonde-san@bnpparibas.com