BNP Paribas: Groepsresultaten per 30 Juni 2016 - BNP Paribas Belgïe
BNP Paribas in België Nieuws & pers
07/28/2016 - , ,

BNP Paribas: Groepsresultaten per 30 Juni 2016

Doorsturen naar een vriendDoorsturen naar een vriend PrintPrint

Op 27 juli 2016 onderzocht de Raad van Bestuur van BNP Paribas, onder het voorzitterschap van Jean Lemierre, de resultaten van de Groep voor het tweede kwartaal van 2016, en keurde de rekeningen voor het eerste halfjaar goed. 

GOEDE RESULTATEN EN SOLIDE ORGANISCHE GROEI VAN HET EIGEN VERMOGEN

Dankzij de diversiteit van zijn regio’s en bedrijfsonderdelen, ten dienste van de clientèle, noteert BNP Paribas dit kwartaal een goede globale prestatie in een omgeving die nog altijd moeilijk blijft. De Groep toont dit kwartaal opnieuw de kracht van zijn geïntegreerde en gediversifieerde bedrijfsmodel aan, dat blijkt uit zijn sterke weerbaarheid in veranderende omgevingen.

Het nettobankresultaat bedraagt 11.322 miljoen euro, een stijging met 2,2% tegenover het tweede kwartaal van 2015. Het omvat dit kwartaal de uitzonderlijke impact van de meerwaarde uit de verkoop van de effecten Visa Europe voor +597 miljoen euro, evenals de herwaardering van schuld uitgegeven door de groep (“OCA”) en van het kredietrisico van de groep vervat in derivaten (“DVA”) voor -204 miljoen euro (+80 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015). 

Het daalt licht met 0,5% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 in de operationele pijlers, rekening houdend met een ongunstig wisselkoerseffect, maar stijgt met 0,7% bij constante perimeter en wisselkoers: het biedt goed weerstand in Domestic Markets (1) (-1,4% [2]) ondanks de lage rentevoeten, stijgt met 1,3% (2) bij International Financial Services, en stijgt met 3,6% (2) bij CIB in vergelijking met de reeds hoge basis van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In tegenstelling tot het gebruikelijke seizoenseffect liggen de activiteit en de inkomsten van CIB in het tweede kwartaal dit jaar hoger dan in het eerste kwartaal.

De beheerskosten blijven met 7.090 miljoen euro stabiel (+0,1%) in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015. Ze omvatten de uitzonderlijke impact van de herstructureringskosten voor de acquisities (3) en de kosten van het transformatieplan van CIB voor 108 miljoen euro (62 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015). Ze omvatten geen herstructureringskosten meer in het kader van het plan ‘Simple & Efficient’ (155 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015): overeenkomstig de doelstellingen werden de laatste kosten voor dit plan geboekt in het vierde kwartaal van 2015.

De beheerskosten stijgen met 1,1% (2) voor Domestic Markets (1), met 2,6% (2) voor International Financial Services en met 5,5% (2)voor CIB in verband met de vooruitgang van de activiteit dit kwartaal. Ze profiteren van het succes van het besparingsplan ‘Simple & Efficient’, dat helpt om de natuurlijke kostenstijging te compenseren, maar omvatten de implementatie van nieuwe reglementeringen en de versterking van de compliance.  

Het brutobedrijfsresultaat van de Groep stijgt zo met 5,9% over de periode, tot 4.232 miljoen euro. 

De kostprijs van het risico daalt met 12,4%, in het bijzonder door de goede beheersing van het risico bij het verlenen van nieuwe kredietlijnen, de lage renteomgeving en de verdere verbetering in Italië. Hij bedraagt 791 miljoen euro (903 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015), dat is 45 basispunten van het volume van de uitstaande kredieten aan klanten.

Het niet-operationele resultaat bedraagt +84 miljoen euro (+592 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015 door de uitzonderlijke impact van een meerwaarde uit de verkoop van een participatie van 7% in Klépierre-Corio en een meerwaarde door verwatering als gevolg van de fusie van Klépierre en Corio).

 

Het resultaat vóór belastingen komt zo op 3.525 miljoen euro, tegenover 3.685 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015 (-4,3%).

Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, bedraagt 2.560 miljoen euro, een stijging met 0,2% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015. Exclusief uitzonderlijke elementen (4) bedraagt het 2.190 miljoen euro (-4,8%).

Per 30 juni 2016 bedraagt de Common Equity Tier 1-ratio Bazel 3 fully loaded (5) 11,1%, een stijging met 10 basispunten in vergelijking met 31 maart 2016, wat de stevige organische vorming van eigen vermogen aantoont. De hefboomratio Bazel 3 fully loaded (6) bedraagt 4,0% (stabiel tegenover 31 maart 2016).

De liquiditeitsratio (‘Liquidity Coverage Ratio’) bedraagt dan weer 112% per 30 juni 2016. De onmiddellijk beschikbare liquiditeitsreserve van de Groep, ten slotte, bedraagt 291 miljard euro (298 miljard euro per 31 maart 2016). Dat betekent meer dan een jaar manoeuvreerruimte in vergelijking met de marktfinanciering.

Het boekhoudkundige nettoactief per aandeel bedraagt 71,8 euro, wat overeenkomt met een gemiddelde groeivoet op jaarbasis van 6,2% sinds 31 december 2008. Dit illustreert het vermogen om over de hele duur van de cyclus waarde te creëren.

De Groep implementeert actief het herstelplan waartoe is beslist in het kader van het globale akkoord met de Amerikaanse overheid en versterkt verder zijn interne controle en compliancesysteem.

Voor het hele eerste semester toont het nettobankresultaat een goede weerstand, ondanks een bijzonder ongunstige omgeving in het eerste kwartaal. Het klokt af op 22.166 miljoen euro, een stijging met 0,1% in vergelijking met het eerste semester van 2015. Het omvat de uitzonderlijke impact van de meerwaarde uit de verkoop van de effecten Visa Europe voor +597 miljoen euro, evenals de herwaardering van schuld uitgegeven door de groep (“OCA”) en van het kredietrisico van de groep vervat in derivaten (“DVA”) voor +161 miljoen euro (+117 miljoen euro in het eerste semester van 2015).

Op het niveau van de operationele pijlers houdt het nettobankresultaat goed stand in vergelijking met het eerste halfjaar van 2015 in Domestic Markets (7) (-1,4%), stijgt het bij International Financial Services (+1,5% [8]), maar daalt het met 7,7% [8] bij CIB als gevolg van de bijzonder moeilijke marktomgeving in het eerste kwartaal.

De beheerskosten, 14.717 miljoen euro, blijven goed onder controle en dalen met 1,2% in vergelijking met het eerste semester van 2015. Ze omvatten de uitzonderlijke impact van de herstructureringskosten voor de acquisities (9) en de kosten van het transformatieplan van CIB voor 154 miljoen euro (82 miljoen euro in het eerste semester van 2015). Ze omvatten dit semester geen herstructureringskosten meer in het kader van het plan ‘Simple & Efficient’ (265 miljoen euro in het eerste semester van 2015).

De beheerskosten stijgen met 1,3% (8) voor Domestic Markets (7) en met 3,4% (8) voor International Financial Services, maar dalen met 2,3% (8) voor CIB in verband met de zwakkere activiteit in het eerste kwartaal. In toepassing van IFRIC-interpretatie 21 ‘Heffingen’ (10) omvatten zij het totaal van de verhoging in 2016 van de banktaksen en -bijdragen (impact van +1,2% op de beheerskosten van de operationele pijlers). Ze profiteren van het succes van het besparingsplan ‘Simple & Efficient’, dat helpt om de natuurlijke kostenstijging te compenseren, maar omvatten de implementatie van nieuwe reglementeringen en de versterking van de compliance.

Het brutobedrijfsresultaat van de Groep stijgt met 2,7% tot 7.449 miljoen euro.

De kostprijs van het risico daalt significant (-20,5% in vergelijking met het eerste semester van 2015), in het bijzonder door de goede beheersing van het risico bij het verlenen van nieuwe kredietlijnen, de omgeving met lage rentevoeten en de verbetering in Italië. Hij bedraagt 1.548 miljoen euro (1.947 miljoen euro in het eerste semester van 2015).

Het niet-operationele resultaat bedraagt +262 miljoen euro (+931 miljoen euro in het eerste semester van 2015, door de uitzonderlijke impact van een meerwaarde uit de verkoop van een participatie van 7% in Klépierre-Corio voor +364 miljoen euro, een meerwaarde op verwatering door de fusie van Klépierre en Corio voor +123 miljoen euro, en een meerwaarde uit de verkoop van een niet-strategische participatie voor +94 miljoen euro).

Het resultaat vóór belastingen komt zo op 6.163 miljoen euro, tegenover 6.237 miljoen euro in het eerste semester van 2015 (-1,2%).

Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, bedraagt 4.374 miljoen euro, een stijging met 4,1% in vergelijking met het eerste semester van 2015. Exclusief uitzonderlijke elementen (11) bedraagt het 3.796 miljoen euro (-1,3%).

De rendabiliteit op jaarbasis van het eigen vermogen exclusief uitzonderlijke elementen (12) bedraagt 9,7% (+50 basispunten in vergelijking met het hele jaar 2015). De rendabiliteit op jaarbasis van het materiële eigen vermogen exclusief uitzonderlijke elementen (12) bedraagt 11,6% (+50 basispunten in vergelijking met het hele jaar 2015). De rendabiliteit op jaarbasis van het eigen vermogen exclusief uitzonderlijke elementen (12) en berekend op basis van een CET1-ratio van 10%, bedraagt 10,5%, in lijn met de doelstelling van het plan 2014-2016. 

 

(1) Inclusief 100% van de privébanken van de thuismarkten (exclusief PEL/CEL-effecten)
(2) Bij constante perimeter en wisselkoers
(3) LaSer, Bank BGZ, DAB Bank, General Electric LLD
(4) Effect van de uitzonderlijke elementen na belastingen: +370 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2016, +255 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015
(5) Ratio rekening houdend met alle regels van CRD4 zonder overgangsmaatregelen
(6) Ratio rekening houdend met alle regels van CRD4 tot 2019 zonder overgangsmaatregelen, berekend overeenkomstig de gedelegeerde handeling van de Europese Commissie van 10 oktober 2014
(7) Inclusief 100% van de privébanken van de thuismarkten (exclusief PEL/CEL-effecten)
(8) Bij constante perimeter en wisselkoers
(9) LaSer, Bank BGZ, DAB Bank and General Electric LLD
(10) In het eerste kwartaal rekening houdend met alle belastingen en bankbijdragen voor het hele jaar
(11) Effect van de uitzonderlijke elementen na belastingen: +578 miljoen euro in het eerste semester van 2016, +358 miljoen euro in het eerste semester van 2015
(12) Effect van de uitzonderlijke elementen na belastingen: +578 miljoen euro in het eerste semester van 2016, -644 miljoen euro in 2015

Bertrand Cizeau
Tel : +33 (0)1 42 98 33 53
bertrand.cizeau@bnpparibas.com

Carine Lauru
Tel : +33 (0)1 42 98 13 36
carine.lauru@bnpparibas.com

Frédéric Lemonde-San
Tel : +33 (0)1 57 43 89 26
frederic.lemonde-san@bnpparibas.com