BNP Paribas in België

Welkom op de website bnpparibas.be van de BNP Paribas Groep.

BNP Paribas België

Bedrijfsnaam: BNP Paribas
Naamloze vennootschap met een kapitaal van: 2.494.005.306 euro
Handelsregister [RCS]: Paris nr. 662 042 449
Orias nr.: 07 022 735
E.C. identifier: FR76662042449
Maatschappelijke zetel: 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France
Wettelijke vertegenwoordiger: Jean-Laurent Bonnafé, Directeur en Chief Executive Officer van BNP Paribas
Directeur Publicatie: Annemie Goegebuer, Hoofd Communicatie van BNP Paribas Fortis
Site manager: Marnix Fransen, Hoofd Corporate and Management Information van BNP Paribas Fortis

Design: EMAKINA
Technische ontwikkelingen: Tequila Rapido en Beapi
Gehost door: Eolas (Business & Decision) & CDN: Level3 – beheerd door Bearstech

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten met betrekking tot het opstellen en de activiteit van een website na te leven.

BNP Paribas verzoekt alle gebruikers om de volgende voorwaarden aandachtig te lezen. Door de website te bezoeken, te doorbladeren of te gebruiken, erkennen de gebruikers dat ze de voorwaarden gelezen en begrepen hebben en ermee instemmen.
BNP Paribas vestigt de aandacht van de gebruikers van haar website op de volgende punten.

1 – Toegang tot de website

De gebruiker van deze website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om zich toegang te verschaffen tot deze website en deze te gebruiken.

De toegang tot de website bnpparibas.be is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de klant overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn door de toegangproviders en telecommunicatieoperatoren van de klant.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elementen waarover hij geen controle heeft of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of de informatie.

De gebruikers worden eraan herinnerd dat het een strafrechtelijk misdrijf is om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen tot of verbonden te blijven met een IT-systeem, de werking van een dergelijk systeem te schaden of te verstoren, of op bedrieglijke wijze informatie in een IT-systeem in te voeren of te wijzigen.

2 – Intellectuele eigendom

BNP Paribas is eigenaar of houder van de rechten op alle componenten die deel uitmaken van deze website, in het bijzonder de gegevens, ontwerpen, grafische elementen, foto’s en soundtracks.

Het is verboden om de inhoud van deze website, volledig of gedeeltelijk, met om het even welke middelen te reproduceren, weer te geven, te verspreiden of opnieuw te verspreiden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BNP Paribas. Dat zou een inbreuk betekenen op de regels van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

De handelsmerken van de uitgever van de website bnpparibas.be en zijn partners, en de logo’s op de website, zijn geregistreerde handelsmerken.

Bij wijze van uitzondering is bepaalde inhoud (teksten, beelden enz.) eigendom van de respectieve auteurs, en wordt deze inhoud door BNP Paribas gebruikt met de toestemming van de eigenaars van de rechten op die inhoud.

3 – Inhoud van de website

BNP Paribas streeft ernaar de nauwkeurigheid, het up-to-date zijn en de volledigheid van de informatie op deze website te waarborgen, en behoudt zich het recht voor om de inhoud of presentatie van deze website op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving te wijzigen. Bovendien wijst BNP Paribas elke aansprakelijkheid af in geval van vertraging, fout of weglating met betrekking tot de inhoud van deze webpagina’s, of indien de dienst onderbroken wordt of niet langer beschikbaar is.

De informatie op de website kan onvolledig zijn als gevolg van de noodzakelijke vereenvoudiging van de teksten, die geen contractuele waarde hebben. BNP Paribas wijst elke rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid, eventuele fouten, het up-to-date zijn en de beschikbaarheid van de informatie op de website.

BNP Paribas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een beslissing die genomen wordt op basis van informatie op de website, noch voor het mogelijk gebruik ervan door derden.

Iedereen die gebruik wil maken van een of meer van de diensten en/of producten die op de website worden voorgesteld, wordt verzocht contact op te nemen met zijn of haar BNP Paribas-kantoor om informatie in te winnen over de contractuele voorwaarden en tarieven die van toepassing zijn op die producten en/of diensten.

Mogelijk krijgen bepaalde mensen of bepaalde landen slechts gedeeltelijk toegang tot de producten en diensten die op de website voorgesteld worden.

BNP Paribas zal geen van de producten en/of diensten leveren aan een persoon indien de wetgeving van zijn/haar land van herkomst of van elk ander land dat die persoon aanbelangt dat verbiedt.

Het blijft echter de verantwoordelijkheid van elke geïnteresseerde partij om vooraf bij zijn/haar gebruikelijke adviseurs na te gaan of hij/zij op basis van zijn/haar wettelijke en fiscale status mag intekenen op de producten en/of diensten die op de website worden voorgesteld.

4 – Technische informatie

Gebruikers worden eraan herinnerd dat er geen garantie is dat berichten die via het internet verstuurd worden vertrouwelijk blijven, en dat het aan de individuele gebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of softwareprogramma’s te beschermen tegen besmetting met virussen die mogelijk op het internet circuleren.

BNP Paribas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elementen waarover de bank geen controle heeft of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en/of de informatie die erop staat.

5 – Hyperlinks

BNP Paribas kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor hyperlinks naar andere websites dan bnpparibas.be.

BNP Paribas wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar de website leidt via hyperlinks of voor verliezen die optreden bij het bezoeken van deze websites. De gebruiker bezoekt andere websites op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en risico.

6 – Cookies

Gebruikers worden ervan op de hoogte gebracht dat bij hun bezoek aan de website mogelijk automatisch een cookie wordt geïnstalleerd en tijdelijk wordt opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker. Een cookie is een component die het niet mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, maar die gebruikt wordt om informatie over het surfgedrag van de gebruiker op de website te registreren.

Gebruikers van de website erkennen dat ze over deze praktijk geïnformeerd werden en toestemming geven aan BNP Paribas om hiervan gebruik te maken. Gebruikers kunnen deze cookies deactiveren aan de hand van de instellingen in hun browser. Om het volledige cookiebeleid van BNP Paribas te lezen, klik hier.

7 – PDF-bestanden

Om een PDF-bestand te lezen, moeten gebruikers de laatste versie van het programma Acrobat Reader downloaden. NB: deze software kan alleen gedownload worden van een andere website dan die van BNP Paribas. Deze website zal u vragen een vragenlijst op naam in te vullen. Als u uw naam en adres niet wilt geven, ga dan rechtstreeks naar fase nr. 2 om het programma gratis te downloaden.

8 – Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt via formulieren op deze website of bij het online indienen van aanvragen, worden door BNP Paribas verwerkt. BNP Paribas staat in voor de verwerking van de informatie voor interne beheersdoeleinden en om aan uw vraag te voldoen in overeenstemming met de geldende gegevensbescherming.

De vertrouwelijkheid en integriteit van informatie die via het internet doorgegeven wordt, kan niet gewaarborgd worden. BNP Paribas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat BNP Paribas uw persoonsgegevens registreert en verwerkt met de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van BNP Paribas, met inbegrip van prospects, administratie van contractuele relaties, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van statistieken en tests, toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening, commerciële prospectie, direct marketing van financiële, bancaire en/of verzekeringsproducten en -diensten, alsook van andere producten of diensten die door BNP Paribas of haar verbonden entiteiten worden gepromoot.

U stemt ermee in dat deze gegevens meegedeeld kunnen worden aan elk van de verbonden entiteiten van BNP Paribas voor dezelfde doeleinden of aan andere personen om een wettelijke verplichting na te leven of in geval van een rechtmatig belang. U gaat ook akkoord met dergelijke mededelingen indien de ontvangende partij buiten de Europese Unie is gevestigd, ongeacht of er voldoende beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd in het land van ontvangst.

Binnen BNP Paribas is de toegang tot uw persoonsgegevens die via deze website verzameld worden beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

U hebt het recht om, schriftelijk naar het bovenvermelde adres of via de website, kosteloos te vragen dat BNP Paribas en haar verbonden entiteiten uw persoonsgegevens die zij via deze website verkregen hebben niet langer te gebruiken voor direct marketing.

U kunt contact met ons opnemen op het bovenvermelde adres om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en de nodige wijzigingen aan te vragen om de gegevens te corrigeren of up-to-date te houden.

Data Protection Notice

9 – Toepasselijk recht

De inhoud van de website bnpparibas.be is onderworpen aan het recht dat van toepassing is op/in België.

Alle gebruikers erkennen dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn voor alles wat verband houdt met de inhoud en het gebruik van de website of geschillen in dit verband.

  • BNP Paribas