Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Datum van de laatste bijwerking: 20 juni 2022

Welkom op de website BNP Paribas België van de BNP Paribas Groep.

Bedrijfsnaam: BNP Paribas S.A.
Handelsregister [RCS]: Paris nr. 662 042 449
Orias nr.: 07 022 735
E.C. (BTW) identificatie: FR76662042449
Maatschappelijke zetel: 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France

Wettelijke vertegenwoordiger: Jean-Laurent Bonnafé, Directeur en Chief Executive Officer van BNP Paribas
Directeur Publicatie: Annemie Goegebuer, Hoofd Communicatie BNP Paribas Fortis
Site manager: Marnix Fransen, Corporate Information BNP Paribas Fortis

Contact: corporate.information@bnpparibasfortis.com

Design/Technische ontwikkelingen: Beapi
Gehost door: Bearstech  

BNP Paribas is als kredietinstelling naar Frans recht onderworpen aan het prudentiële toezicht van de Europese Centrale Bank en de Banque de France. De ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) is belast met de controle op de bescherming van beleggers en consumenten. BNP Paribas is ingeschreven onder voormeld ondernemingsnummer bij ORIAS (www.orias.fr) (article L. 519-3-1 du code monétaire et financier).

Adressen van de toezichthoudende autoriteiten:

ACPR
4 Place de Budapest
CS 92459
75436 Paris Cedex 09
Frankrijk
www.acpr.banque-france.fr

Banque de France
31 rue Croix des Petits-Champs
75049 Paris Cedex 01
Frankrijk
www.banque-france.fr

Europese Centrale Bank
Banking Union – Single Supervisory Mechanism
60640 Frankfurt am Main
Duitsland
www.ecb.europa.eu

De Europese Commissie stelt het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) beschikbaar om oplossingen te zoeken voor consumentenproblemen.

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene voorwaarden‘) hebben tot doel de toegangs-, gebruiks- en werkingsvoorwaarden van de Website www.bnpparibas.be door elke Gebruiker die er toegang toe heeft (hierna de ‘Gebruiker‘) te omkaderen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, behalve de voorwaarden die specifiek in deze Algemene voorwaarden zijn vermeld.

De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie voor de personen die deze Website consulteren inzake financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten, aangeboden en/of verdeeld door BNP Paribas.

De informatie en het materiaal op deze Website heeft niet het verstrekken van persoonlijk advies als doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies, zelfs niet indien deze informatie verwijst naar een financieel instrument dat het voorwerp uitmaakt van een publiek aanbod. Elk informatie is bovendien beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en kunnen niet in overweging genomen worden door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.

Bij wijziging van de Algemene voorwaarden vermeldt BNP Paribas op de Website de datum van bijwerking van de Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1: TOEGANG / BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

De Gebruiker erkent dat hij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om zich toegang te verschaffen tot de Website en deze te gebruiken. Er wordt aan herinnerd dat het geheim van de correspondentie op het internet niet gewaarborgd is en dat de Gebruiker alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en zijn technische omgeving te beschermen (met name computers, software, netwerkapparatuur en alle materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of de informatie).

Niet alle voorgestelde producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. De mogelijkheid om al dan niet toegang te krijgen tot een product of een dienst kan onderworpen zijn aan de toestemming van BNP Paribas, zijn betrokken verbonden vennootschappen of vennootschappen van de Groep. De personen die toegang hebben tot deze Website, deze bezoeken of gebruiken, moeten zich ervan vergewissen dat de wettelijke voorschriften die in hun eigen land van kracht zijn, hun wel degelijk toegang geven tot deze informatie. Zo niet, zullen ze zich ervan onthouden zich toegang te verschaffen tot deze Website, deze te bezoeken en/of er gebruik van te maken.

Zo wijst BNP Paribas elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de documenten of informatie op de Website. De Gebruikers worden eraan herinnerd dat het een strafrechtelijk misdrijf is om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen tot of verbonden te blijven met een IT-systeem, de werking van een dergelijk systeem te schaden of te verstoren, of op bedrieglijke wijze informatie in een IT-systeem in te voeren of te wijzigen.

BNP Paribas levert de nodige inspanningen om een redelijk werkings- en beschikbaarheidsniveau van de Website te handhaven. BNP Paribas behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot en het gebruik van de Website door de Gebruiker te beperken om onderhoudswerkzaamheden te verrichten of wijzigingen aan te brengen. De aansprakelijkheid van BNP Paribas kan niet worden ingeroepen bij een onderbreking van de toegang te wijten aan die onderhouds- of bijwerkingswerkzaamheden.

BNP Paribas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing van het netwerk of de servers of voor elke andere gebeurtenis buiten de redelijke controle, die de toegang tot de Website verhindert of verslechtert.

BNP Paribas is niet aansprakelijk voor storingen die toe te schrijven zijn aan internetproviders noch voor inhoud die door derden wordt gehost in het kader van de levering van de Website.

ARTIKEL 2: INTELLECTUELE EIGENDOM

De merken van BNP Paribas, de logo’s, de grafische elementen, de foto’s, de animaties, de video’s, de scripts en de teksten die op de Website worden gepubliceerd en de structuur zelf van de Website, zijn eigendom van BNP Paribas of worden door derden in licentie gegeven. Deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten of aanverwante rechten van BNP Paribas of zijn licentiegevers en mag niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van BNP Paribas of zijn licentiegevers, op straffe van gerechtelijke vervolging.

De Gebruiker verbindt zich er met name toe om de inhoud van de Website of een van de elementen ervan op geen enkele manier te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, door te sturen, commercieel te exploiteren en/of te verdelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BNP Paribas per geval.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website op geen enkele manier te schaden of trachten te schaden en geen software of enige vorm van computerprogramma te gebruiken die/dat tot doel heeft beschermde inhoud te bereiken of beschikbaar te maken, de Website onbeschikbaar te maken, de Website of een deel ervan te demonteren of te decompileren, of om het even welke omgekeerde engineeringverrichting uit te voeren, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke regelgeving.

ARTIKEL 3: HYPERLINKS EN INHOUD VAN DERDEN

De hyperlinks op de Website kunnen verwijzen naar websites van derden die niet door BNP Paribas zijn uitgegeven. Ze worden uitsluitend verstrekt om het gebruik van de op het internet beschikbare middelen te vergemakkelijken. Als de Gebruiker die links gebruikt, verlaat hij de Website en stemt hij ermee in om de websites van derden op eigen risico te bezoeken of eventueel overeenkomstig de voorwaarden die erop van toepassing zijn.

BNP Paribas kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze hyperlinks.

ARTIKEL 4: PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

4.1. Persoonsgegevens

Om de goede werking van de Website te garanderen, kan BNP Paribas persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen en als dusdanig gegevens verwerken waarvoor BNP Paribas verantwoordelijk is. Meer informatie over het Privacybeleid van BNP Paribas is beschikbaar in de Data Protection Notice.

4.2. Cookies

Bij het surfen op de Website kunnen cookies worden geplaatst op de uitrusting van de Gebruiker, onder voorbehoud van de keuzes die de Gebruiker heeft gemaakt en die de Gebruiker op elk moment kan wijzigen.

Om meer te weten te komen over cookies en de gevolgen ervan, nodigt BNP Paribas de Gebruiker uit om zijn cookiebeleid te raadplegen dat beschikbaar is in het Cookiebeleid.

ARTIKEL 5: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt elk geschil uitdrukkelijk voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.Image Copyright © BNP Paribas